Ultimate 3D Titles for FCPX – Videohive 31272557

07/04/2021
0 0
Ultimate 3D Titles for FCPX – Videohive 31272557 1
DEMO

FCPX version: 10.4.8 or higher.

Plugins required: None.

Frame rate: 24 FPS.

Resolutions : ✓ 1080×1920 (Stories), ✓ 1080×1080 (Square), ✓ 1920×1080 (Full HD), ✓ 3840×2160 (4K), ✓ 2560×1920 (Ultrawide).

37 Elements Included.

Tutorial Video. Included.

Custom Backgrounds Included.

Some Previews:

Ultimate 3D Titles for FCPX – Videohive 31272557 2
Ultimate 3D Titles for FCPX – Videohive 31272557 3

Source: https://videohive.net/item/ultimate-3d-titles-for-fcpx/31272557

Download: https://drive.google.com/file/d/1SI989C-ytmC8ZtQzvwS_TfAIte_L7tHe/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *