Affinity Photo Presets – CreativeMarket 4977483

06/04/2021
0 0
Affinity Photo Presets – CreativeMarket 4977483 1

About the Product

“Affinity Photo Presets” INCLUDES:

• 50 Presets available in .cube .3dl formats

• The presets work with all types of Affinity software

• Fully compatible with JPG, TIFF, PNG and RAW Images (All Formats)

• Work on Mac and PC

Affinity Photo Presets – CreativeMarket 4977483 2
BEFORE
Affinity Photo Presets – CreativeMarket 4977483 3
AFTER
Affinity Photo Presets – CreativeMarket 4977483 4
BEFORE
Affinity Photo Presets – CreativeMarket 4977483 5
AFTER

Source: https://creativemarket.com/FixThePhoto/4977483-Affinity-Photo-Presets

Download:

1. https://www.dropbox.com/sh/atrj00bvbysozl4/AABvG4x7FFJDjEIbBg9a7N77a?dl=0

2. https://drive.google.com/file/d/1tKLnsCftn7_Jgiqe_zq8sAvteYq5rzE_/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *